ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ


Σκοπός της Οργάνωσης που ιδρύθηκε στις 03\04\2008 είναι.

Η καλλιέργεια και προαγωγή της περιβαλλοντικής συνείδησης, η άσκηση επιρροής στους κοινωνικούς φορείς ώστε αυτοί να υιοθετούν φιλοπεριβαλλοντικές στάσεις, συμπεριφορές και πολιτικές διαχείρισης σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων που άπτονται της οικονομίας, του πολιτισμού και εν γένει της κοινωνικής δράσης, η εκπαίδευση που απευθύνεται σε ένα ευρύτερο κοινό πολιτών, η επιμόρφωση και η παροχή εξειδικευμένης γνώσης σε ειδικές ομάδες ενδιαφέροντος, καθώς και η ανάπτυξη και διάδοση της επιστημονικής γνώσης και της έρευνας στους κλάδους εκείνους που προάγουν την κοινωνική και περιβαλλοντική αειφορία, την κοινωνική δικαιοσύνη και αλληλεγγύη καθώς και την καλλιέργεια μιας κοινής ευρωπαϊκής συνείδησης και πνεύματος συνεργασίας με στόχο την δημιουργική συνύπαρξη διαφορετικών κοινωνικών, φυλετικών και πολιτισμικών ομάδων.

Κυρίως δε η οργάνωση θα ασχοληθεί με τις εφαρμογές βιώσιμης ανάπτυξης σε όλες τις μορφές της όπως και με την περισυλλογή άγριων ζώων.

Γι' αυτο η οργάνωση Φοίνιξ:

  • Προωθεί, οργανώνει και συμμετέχει σε εκπαιδευτικές και άλλες δραστηριότητες
  • Προωθεί και οργανώνει πρότυπα εκπαιδευτικά και επιμορφωτικά προγράμματα που απευθύνονται σε μαθητές και σε ενηλίκους (περιβαλλοντική εκπαίδευση)
  • Προωθεί και οργανώνει σε συνεργασία με αντίστοιχους φορείς κάθε είδους δράσεις ενημέρωσης, εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης που ευνοούν την αποκέντρωση.
  • Προωθεί την σχετική με τους σκοπούς της ελληνική επιστημονική παραγωγή και έρευνα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Οργανώνει και συντονίζει ερευνητικές δραστηριότητες συνεργαζόμενη με επιστημονικούς – ερευνητικούς φορείς.
  • Οργανώνει και συμμετέχει σε πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην εφαρμογή των πράσινων οικονομιών στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα
  • Προωθεί, οργανώνει και συμμετέχει σε πολιτιστικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες
  • Δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη των εναλλακτικών-ήπιων μορφών τουρισμού.
  • Συνεργάζεται με τους κατάλληλους επιστημονικούς φορείς ~ επιστήμονες για την μεταφορά της σωστής επιστημονικής τεχνογνωσίας στους δημόσιους η ιδιωτικούς φορείς.
design by clothmoth